Journal of One Health Research https://onehealthjournal.com/index.php/pub <p><strong>Journal of One Health Research</strong>, toplum sağlığını iyileştirmek için multidisipliner ve transdisipliner araştırmaları teşvik eden uluslararası bir süreli yayındır. <strong>Journal of One Health Research</strong> politika yapıcılar ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde Tek Sağlık yaklaşımı doğrultusunda sürdürülebilir hastalık önleme ve kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalara odaklanır.</p> <p><strong>Journal of One Health Research</strong> bağımsız, tarafsız, çift-kör ve hakemli dergi prensiplerinde yılda üç kez yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.</p> <p><strong>Journal of One Health Research,</strong> Özgün Makaleler, İnceleme Makaleleri, Meta-Analizler, Sistematik İncelemeler, Teknik Notlar, Yorumlar, Editöre Mektuplar, Görüşler ve Perspektifler yayınlamaktadır.</p> <p>Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), the European Association of Science Editors (EASE), Yayın Etiği Komitesi (COPE) kılavuzlarına uygun olarak yürütülmektedir.</p> <p>Makale gönderimi için gerekli şartlar ve değerlendirme süreci ile ilgili detaylı bilgiler web sitesinde mevcuttur.</p> <p><strong>Journal of One Health Research</strong>'te ifade edilen ifadeler ve görüşler yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır. Reklamlarla ilgili tüm sorumluluk ilgili kuruluş(lar)a aittir. Türkiye Aile Hekimliği Vakfı ve editörler kurulu bu yazı ve ilanlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.</p> tr-TR editor@onehealthjournal.com (Doç Dr Can Öner) editor@onehealthjournal.com (Uz Dr Muhammet Burak Ölmez) Sun, 21 Apr 2024 22:57:00 +0300 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Editörden https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/34 <p>Sevgili okurlarımız,</p> <p>İlkbaharın başladığı bu aylarda tekrar beraberiz. İkinci yılın ikinci sayısında okuyucularımıza artık Dergipark platformundan da bizlere ulaşabilecekleri bilgisini vererek başlamak istiyoruz. Dergimizin tarandığı uluslararası indekslerin yakın bir gelecekte artacağını umuyoruz.</p> <p>Bu sayıda farklı alanlardan 4 makaleyi sizinle buluşturacağız. Yazılarımızdan birisi derleme, üçü ise araştırma makalesi… Derleme makalemiz önemli bir konu olan gıda güvenliği ile ilgili. Günümüzde kendine çok geniş bir pazar alanı bulan besin destekleri gerçekten yeterince güvenli mi? Bu ürünlerin yasal zemini nedir? Işık bu derlemesinde bu soruların yanıtlarını veriyor. Günlük pratiğimize katkıda bulunacak bir çalışma. Corona virüs pandemisi gündemimizden düşmüş olmakla beraber bu döneme ait çalışmalar halen dergilerimize gelmekte. Aslında ileride oluşabilecek yeni pandemiler için deneyimimizi arttırabileceğini de düşünerek bu yayınları basmaya devam edeceğiz. Çalışma Ajaegbu ve arkadaşlarınca yapılmış. Sağlık ile ilişkili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin Covid 19 ile ilgili bilgi ve tutumlarını değerlendirildiği bu çalışmada araştırmacılar bilginin tutuma ve davranışa dönmediğini vurguluyorlar. Diğer çalışmada araştırmacılar sol kalp yetmezliğinde ACE inhibitörleri ile tedavinin EKG parametreleri üzerine etkilerini ele almışlar ve belirgin bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlar. Anne ölümü ülkemiz açısından son on yıllarda hızlıca azaldı. Bu açıdan “güvenli annelik” kavramı sürekli olarak üzerinde durulması gereken bir kavram. Ancak Kısa ve arkadaşları gebelerde “güvenli annelik” bilgi düzeyinin orta seviyede olduğunu bildiriyorlar çalışmalarında. Bu açıdan daha fazla sağlık propagandası yapılması gerekli gibi görünüyor.</p> <p>Yeni sayıda görüşmek dileğiyle… Keyifli okumalar…</p> <p>Prof Dr Berrin Telatar</p> <p>Başeditör</p> Berrin Telatar Telif Hakkı (c) 2024 Journal of One Health Research https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/34 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0300 Besin destekleri: Yasal düzenlemeler ve sağlık riskleri https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/33 <p>The Academy of Nutrition and Dietetics emphasizes that the best strategy based on nutrition is to ensure dietary diversity. Dietary supplements do not replace a balanced diet but can be used to support the diet, especially in cases of inadequate intake or increased requirements. With the rapid increase in the use of dietary supplements worldwide, they have gained significant economic importance in global trade. The definition of dietary supplements and the related regulations vary from country to country. Concerns about food supplements' quality, effectiveness, and safety are increasing. Situations such as mixing pharmaceutical active ingredients, metal contamination, microbial contamination, pesticide residues, and other harmful chemicals can pose health risks. Therefore, regular monitoring and ensuring the safety of food supplements are of great importance. Factors such as consumers not fully understanding the difference between food supplements and medicinal products, misleading advertisements, and irregular inspections make it difficult to question the safety and effectiveness of these products. Therefore, it is important to act consciously and carefully regarding the health effects of food supplements.</p> Funda Işık Telif Hakkı (c) 2024 Journal of One Health Research https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/33 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0300 Assessment of knowledge and attitude of COVID 19 in Nigeria among Health care students https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/20 <p>Coronavirus (COVID-19) is a disease caused by a virus belonging to an order Nidovirales, and family of Coronaviridae and can be transmitted from person to person through respiratory droplets produced during coughing and sneezing. The aim of this study was acquired to give information on the knowledge and attitude of health care students as COVID-19 disease is concerned. This study was a survey research design that was drawn from a total population of 2500 FCDT&amp;T students of which 355 were selected from seven departments in FCDT&amp;T given a total sample size of 355 students for this study. The instrument for data collection of this study was a structured questionnaire developed and validated by Emerging and Re-emerging ABSR researchers consisting of microbiologists, dental technologists, nutritionists, chemists, and therapists. The findings revealed 77.7% scored was observed on knowledge, and 45.4% on the attitude of the health care students as regard COVID-19. Pearson’s correlation revealed there is a statistically negative relationship between knowledge and attitude of health care students. Recommendation government, various communities, and hospitals should work in collaboration to deal with COVID-19.</p> Blessing C. Nwaso- Eze Ajaegbu- Adeniran J. Ikuesan - Juliana O Ndubuisi- Florence O. Nduka- Abdulrasheed M. Bello Telif Hakkı (c) 2024 Journal of One Health Research https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/20 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0300 Sol Kalp Yetersizliğinde Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitör Tedavisinin Elektrokardiyografi Parametreleri ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/26 <p><strong>Giriş:</strong> Elektrokardiyografi (EKG) parametrelerinden QT intervalleri ve RR intervallerindeki değişimlerin kalp yetersizlikli hastalarda ölüm riskinde artma ile beraber olduğu düşünülmektedir. Amacımız sol kalp yetersizliği olan hastalarda anjiyotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü kullanımının, kısa dönemde, QT dispersiyonu (QTd) ve diğer EKG parametreleri üzerine olan etkilerini incelemektir.</p> <p><strong>Yöntem:</strong> Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğinde Ağustos-Ekim 1999 tarihleri arasında kalp yetersizliği tanısı konulan ve tedavileri enalapril 10 mg olarak başlanan 41 hasta değerlendirildi. EKG ölçümlerine uygun 26 hasta çalışmaya katıldı. Hastaların 12 derivasyonlu EKG ve ekokardiyografi ölçümleri çalışma başlangıcında ve 12 derivasyonlu EKG ölçümleri tedavinin 6. haftasında alındı. Hastaların EKG parametrelerinden QTd, QT max, QTc max, RRCV dahil olmak üzere diğer EKG parametreleri hesaplandı. Tedavi başlangıcı ve 6. haftadaki değerler karşılaştırıldı.</p> <p><strong>Bulgular:</strong> Yirmi altı hastanın başlangıç QT max, QTc max, RRCV ve QTd değerleri sırasıyla 381.9±30.47 msn, 476.3±31.2 msn<sup>1/2</sup>, 4.72±3.15 ve 56.9±16.7 msn bulundu. Altı haftalık enalapril tedavisi sonrası hesaplanan değerler sırasıyla 383.5±36.33 msn, 470.2±30.7 msn<sup>1/2</sup>, 4.96±2.94 ve 51.5±27.8 msn idi. Bu dört parametre için tedavi öncesi ve sonrası anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Başlangıç QTd≥50 msn olan hastaların değerlendirildiği alt grupta (n=21) ise başlangıç QTd değeri 63.3±11.1 msn, 6. hafta QTd değeri ise 50.5±24.4 msn bulundu (p=0.032).</p> <p><strong>Sonuç:</strong> Kalp yetersizliği olan hastalarda enalapril kullanımı kısa dönemde başta QTd olmak üzere EKG parametrelerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Başlangıç QTd intervali 50 msn üzerinde olan hastalarda ise 6 haftalık enalapril kullanımı ile QTd de anlamlı bir azalma görülmüştür.</p> Ayşe Naciye Erbakan- Hilmi Çiftçi Telif Hakkı (c) 2024 Journal of One Health Research https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/26 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0300 Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/24 <p><strong>Amaç: </strong>Bu çalışmada Haseki EAH Bağcılar eğitim aile sağlığı merkezi (e-ASM)’ne kayıtlı gebelerin güvenli annelik bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.</p> <p><strong>Yöntem: </strong>Çalışmaya 01 Kasım 2020 ile 01 Şubat 2021 tarihleri toplam 3 e-ASM’ye kayıtlı gebeler dahil edilmiştir. Çalışmaya 3 e-ASM’ye kayıtlı toplam 84 gebe bulunmakta olup, toplam 81 (%96.4) gebe dahil edilmiştir. Gebelere sosyodemografik özellikleri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi (GGABD) anketi uygulanmıştır. Anket formunun GGABD toplam puanı ile aile planlaması bilgi düzeyi, doğum öncesi bilgi düzeyi, doğum bilgi düzeyi, doğum sonrası bilgi düzeyi alt ölçekleri hesaplanmıştır.</p> <p><strong>Bulgular: </strong>Çalışmaya toplam 81 gebe dahil edilmiş olup, gebelerin toplam güvenli annelik bilgi ölçeği puanları 19.2±5.8 olarak saptanmıştır. GGABD toplam puanı lise altı ve çalışmayan gebelerde düşük saptanmıştır (sırasıyla, p=0.002 ve p=0.005). Ayrıca, lise altı olanlarda aile planlaması bilgi puanı, doğum öncesi bilgi puanı ve doğum sonrası bilgi puanı düşük saptanmıştır (sırasıyla, p=0.003, p=0.012, p=0.001). GGABD toplam puanı ile yaş, evlilik yaşı, ilk gebelik yaşı, gebelik haftası ve gebelik sayısı arasında ilişki saptanmamıştır (sırasıyla, p=0,717, p=0,417, p=0,700, p=0,201, p=0,532).</p> <p><strong>Sonuç: G</strong>üvenli annelik bilgi düzeyleri orta seviyede saptanmış olup, gebelerin güvenli annelik bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.</p> Merve Kısa- Sabah Tüzün- Sündüz Görükmez- Mustafa Reşat Dabak Telif Hakkı (c) 2024 Journal of One Health Research https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/24 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0300