Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma


Özet Görüntüleme: 98 / PDF İndirme: 40

Yazarlar

  • Merve Kısa
  • Sabah Tüzün
  • Sündüz Görükmez
  • Mustafa Reşat Dabak

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10971133

Özet

Amaç: Bu çalışmada Haseki EAH Bağcılar eğitim aile sağlığı merkezi (e-ASM)’ne kayıtlı gebelerin güvenli annelik bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 01 Kasım 2020 ile 01 Şubat 2021 tarihleri toplam 3 e-ASM’ye kayıtlı gebeler dahil edilmiştir. Çalışmaya 3 e-ASM’ye kayıtlı toplam 84 gebe bulunmakta olup, toplam 81 (%96.4) gebe dahil edilmiştir. Gebelere sosyodemografik özellikleri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi (GGABD) anketi uygulanmıştır. Anket formunun GGABD toplam puanı ile aile planlaması bilgi düzeyi, doğum öncesi bilgi düzeyi, doğum bilgi düzeyi, doğum sonrası bilgi düzeyi alt ölçekleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 81 gebe dahil edilmiş olup, gebelerin toplam güvenli annelik bilgi ölçeği puanları 19.2±5.8 olarak saptanmıştır. GGABD toplam puanı lise altı ve çalışmayan gebelerde düşük saptanmıştır (sırasıyla, p=0.002 ve p=0.005). Ayrıca, lise altı olanlarda aile planlaması bilgi puanı, doğum öncesi bilgi puanı ve doğum sonrası bilgi puanı düşük saptanmıştır (sırasıyla, p=0.003, p=0.012, p=0.001). GGABD toplam puanı ile yaş, evlilik yaşı, ilk gebelik yaşı, gebelik haftası ve gebelik sayısı arasında ilişki saptanmamıştır (sırasıyla, p=0,717, p=0,417, p=0,700, p=0,201, p=0,532).

Sonuç: Güvenli annelik bilgi düzeyleri orta seviyede saptanmış olup, gebelerin güvenli annelik bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Referanslar

Atasay B, Arslan S. Anne ve Yenidoğan Hakları Barselona Deklarasyonu. STED 2001;10(12):457-9.

Mengesha H, Lerebo W, Kidanemariam A, Gebrezgiabher G, Berhane Y. Pre-term and post-term births: predictors and implications on neonatal mortality in Northern Ethiopia. BMC Nurs 2016;15(1).

Chandrasekhar D, William AM, AA, Benny A, Karuppam A, Ahmed RO, Ahamedunni SAKV. Perceptions of essential obstetric care by rural pregnant women and safe motherhood approaches: An interventional study. Clinical Epidemiology and Global Health 2021;11:100731

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018. Türkiye’de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TÜBİTAK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ankara, 2019. http://www.sck.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi: 07.01.2023.

Türkiye’de ve Suriyeli Sığınmacılarda Anne Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Kullanımına Karşılaştırmalı Bir Bakış: Doğum Öncesi Bakım, Doğum Hizmetleri, Doğum Sonrası Bakım. Türkiye 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2021. Ankara, Türkiye.

Akın, A. Güvenli Annelik. Sağlık ve Toplum Dergisi 1998;8; 3-4:33.

Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı. https://www.tapv.org.tr/programlar/guvenli-annelik/#. Erişim tarihi: 07.01.2023

Doğum Öncesı̇ Bakım Yönetı̇m Rehberı̇. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Yayinlarimiz/Rehberler/dogum_oncesi_bakim_08-01-2019_1.pdf. Erişim tarihi: 07.01.2023

Kurnaz MA, Can H, Atsız Sezik H, Çakır YT, Tuna M, Ay Z. Aile hekimleri gebeleri ne kadar ve nasıl izliyor? Türk Aile Hek Derg 2015;19(4):187-95.

Ravish KS, Spoorthy Sagar, Ranganath TS, Manjula K, Sushil I Kumar. Birth Preparedness and Complication Readiness For A Safe Motherhood Among Antenatal Women Attending an Urban Health Centre, Bengaluru. NJRCM 2017;6:4:319-25.

Pı̇rı̇nçcı̇ E, Polat A, Kumru S, Köroğlu A. Bı̇r Ünı̇versı̇te Hastanesı̇nde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesı̇ Bakım Alma Durumu ve Etkı̇leyen Faktörler. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;11(2):1-7.

Küçük E. Giresun 1 nolu sağlık ocağı bünyesinde doğum yapan kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım alma sıklığı. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Çan G. 2004. Türkiye.

Karabulutlu Ö, Akdemir G. 15-49 Yaş Grubundaki Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Sıklığı ve Etkileyen Faktörleri Belirleme, Verilen Hizmetin Uygunluğunu Değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;24(4):520-3.

Yılmaz L, Koruk F, Koruk İ. Şanlıurfa’da bir devlet hastanesinde doğum yapmış kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerini alma durumu, bu hizmetlerin niteliği ve etkileyen faktörler. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2018;11(2):209-218.

Singh R, Neogi S, Hazra A, et al. Utilization of maternal health services and its

determinants: a cross-sectional study among women in rural Uttar Pradesh, India.

J Health Popul Nutr 2019;38(1).

Efendi F, Chen C, Kurniati A, Berliana S. Determinants of utilization of antenatal care services among adolescent girls and young women in Indonesia. Women Health

;57(5):614–29.

Kamineni V, Murki AD, Kota VL. Birth preparedness and complication readiness in pregnant women attending urban tertiary care hospital. J Family Med Prim Care

;6:297-300.

Taskın I. Uluslararası sözlesmeler ısıgında kadının durumu. Cumhuriyet Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;8:16-22.

Özvarıs SB, Akın A. Türkiye'de Dogum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma. https://huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/turkiyede_dogum_oncesi.pdf. Erişim tarihi: 07.01.2023.

Yayınlanmış

2024-04-21

Nasıl Atıf Yapılır

Kısa, M., Tüzün, S., Görükmez, S., & Dabak, M. R. (2024). Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma. Journal of One Health Research, 2(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10971133