Yayın Politikası

Genel bilgiler:

Journal of  One Health Research tek sağlık alanında yayın yapmaya odaklanmış bağımsız bilimsel bir yayın organıdır. Derginin yayın politikası editörler kurulunca belirlenir. Dergiye yayınlanması amacıyla gönderilen tüm yayınlar tarafsız olarak editörler kurulu ve iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlarla iligli bilgiler körleştirilir. Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler yazar ile paylaşılır.Düzenleme sonrası tekrar hakem değerlendirmesine sunulur. hakemlerden bir biri ile çelişen karar vermesi durumunda üçünü bir hakem görüşü istenir. Gönderilen her bir yazı gizli editörler kurulu  ve hakemler dışında kimse ile paylaşılmaz ve gizliliği sağlanır.

Dergimizin yayın politikası aşağıda detaylı olarak verilmiştir:

Değerlendirme politikası 

Sadece her bir yazarı tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirmeye alınır.

Ön kontrolden geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal taramasından sonra uygun bulunan makaleler Baş Editör tarafından özgünlük, metodoloji, ele alınan konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluk açısından değerlendirilir. Baş Editör, makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın bilimsel içerikleri açısından değerlendirir ve seçilen makalelerin adil bir şekilde çift kör hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar.

Seçilen makaleler değerlendirilmek üzere en az iki ulusal/uluslararası hakeme gönderilir ve hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarlar tarafından yapılan değişikliklerin ardından yayın kararı Baş Editör tarafından verilir.

Baş Editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez ve makalelerin Dergide yayınlanması için nihai karardan sorumludur.

Hakemlerin kararları objektif olmalıdır. Değerlendirme yapılırken hakemlerin aşağıdaki hususlara ilişkin yorumları beklenmektedir.

1. Makale yeni ve önemli bilgiler içeriyor mu?
2. Özet, makalenin içeriğini açık ve doğru bir şekilde tanımlıyor mu?
3.Problem önemli ve özlü bir şekilde ifade edilmiş mi?
4.Yöntemler kapsamlı bir şekilde açıklanmış mı?
5.Yorum ve çıkarımlar sonuçlarla gerekçelendirilmiş mi?
6.Alandaki diğer çalışmalara yeterli atıfta bulunulmuş mu?
7.Dil kabul edilebilir mi?

Hakemler, gönderilen makalelerle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olmaları durumunda editöre bildirmelidir.

Bir makalenin konusunu incelemek için yeterli olmadığını düşünen veya hızlı bir şekilde incelenmesinin imkansız olacağını bilen bir hakem, editöre bildirimde bulunmalı ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutmalıdır.

Editör, hakemlere yazıların gizli bilgi olduğunu ve bunun özel bir durum olduğunu bildirir.

Arşiv politikası

Journal of One Health Research tarafından yayınlanan içerik Internet Archive kullanılarak elektronik olarak korunmaktadır.

Yazarlık hakkı politikası

Makalelerde yazar olarak listelenen her birey, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayandırılmasını önermektedir:

 1) Çalışmanın konseptine veya tasarımına veya çalışma için verilerin elde edilmesine, analiz edilmesine veya yorumlanmasına önemli katkılar; 

 2) Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel bir şekilde gözden geçirmek;

3) Yayınlanacak versiyonun son onayı; 

4)  Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını ve çözülmesini sağlamak için çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul etmek.

Kendi çalışmalarından sorumlu olmanın yanı sıra, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güvenmeli ve her yazar çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir.

Yazar olarak belirlenenlerin tümü yazarlık için gerekli dört kriteri de karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Katkıda bulunan ancak dört kriterin tümünü karşılamayanlar, başlık sayfasında ve makalenin sonundaki Teşekkür bölümünde ayrı ayrı belirtilmelidir.

Journal of One Health Research yayın kurulu "hediye yazarlık" durumundan şüphelenirse, başvuru daha fazla incelenmeden reddedilecektir. Makalenin gönderilmesinin bir parçası olarak, sorumlu yazar, makalenin gönderilmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında yazarlıkla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini beyan eden kısa bir beyan da göndermelidir.

Şikayet ve itiraz politikası

İtirazlar makalenin bilimsel içeriğine dayanmalıdır. İtiraz ve şikâyet başvuruları, COPE yönergeleri kapsamında derginin Yayın Kurulu tarafından ele alınır. İtiraz ve şikâyetlerle ilgili nihai karar Baş Editör tarafından verilir. Kendi içinde çözülemeyen vakaları çözmek için bir Ombudsman veya Etik Editör görevlendirilebilir. Yazarlar, itiraz ve şikâyetleriyle ilgili olarak Baş Editör ile editor@onehealthjournal.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçmelidir.

Düzeltme politikası

Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın maddi bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmeli veya geri çekmeli ya da dergi editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmalıdır.

Yayın etiği politikası

Dergiye gönderilen her bir orijinal araştırmada etik kurul onamı aranmaktadır. Bu onam makalede etik kurulun ismi, onamın tarihi ve sayısı şeklinde belirtilecek ve makalenin yüklenmesi sırasında sisteme yüklenecektir. Çalışmanın insanlar üzerinde yapılmış olması durumunda katılımcı bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını makalede belirtmelidir. Olgu sunumlarında, olgunun kendisine ait bilgilerin yayın amacıyla kullanılacağına dair bilgilendirildiğini  ifade metinde belirtilecek ve ilgili belge sisteme yüklenecektir. 

Journal of One Health Research  Yayın Kurulu ve Yayıncı, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Komitesi (COPE), ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM), Dünya Tıp Birliği (WMA) ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ilkelerine bağlıdır.

Dergi politikasına uygun olarak, tüm araştırma çalışmaları için "WMA Helsinki Bildirgesi - İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmalar için Etik İlkeler (son güncelleme: Ekim 2013, Fortaleza, Brezilya)", "Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı için Kılavuz (8. baskı, 2011)" ve/veya "Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Kılavuz İlkeler (2012)" uluslararası anlaşmalarına uygun olarak bir etik kurul tarafından araştırma protokollerinin onaylanması gerekmektedir. Gönderilen makale etik kurul onayı içermiyorsa, COPE'nin kılavuzuna göre incelenecektir (Editörler için Kılavuz: Araştırma, Denetim ve Hizmet Değerlendirmeleri). Çalışmanın etik onayı olması gerekiyorsa, inceleme sürecinin devam edebilmesi için yazarlardan etik onay vermeleri istenecektir. Etik onay veremedikleri takdirde makaleleri reddedilecek ve ayrıca kurumları ve gerektiğinde ülkelerindeki ilgili kurumlar bu tür çalışmaların etik kurul onayı olması gerektiği konusunda bilgilendirilecektir. Onay vermeleri halinde makalenin incelenmesine devam edilecektir.

Yayın kurulunun incelemesinden sonra çalışmanın etik kurul onayına ihtiyacı yoksa, yazarlardan etik kurul onayı veya ilgili bağımsız bir kurul tarafından verilen ve ülkelerindeki araştırma dürüstlüğü kurallarına göre çalışmanın etik kurul onayına ihtiyacı olmadığını gösteren bir belge istenecektir. Yazarların onay ya da etik onaya ihtiyaç olmadığını gösteren bir belge sunmaları halinde inceleme sürecine devam edilebilir. Yazarlar her iki belgeyi de sağlayamazlarsa, makale reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarla ilgili makaleler için, hastaların ve gönüllülerin bilgilendirilmiş onamlarının, maruz kalabilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasını takiben alındığını gösteren bir beyan eklenmelidir. Dergi, ilgili makamdan alınan Etik Kurul Onayının bir kopyasını talep edebilir. Olgu sunumları ve klinik görüntüler için de bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.

İnsan veya hayvan deneklerin kullanıldığı çalışmalar, uygun kurumsal ve yerel Sağlık Bakanlığı etik kurulları tarafından onaylanmalıdır. Deneysel, klinik ve ilaç çalışmalarının yanı sıra bazı vaka raporları için de uluslararası anlaşmalara uygun olarak araştırma protokollerinin etik onayı gereklidir. Etik kurul raporları veya eşdeğer resmi bir belge yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırma içeren makaleler için, hastaların ve gönüllülerin yazılı, bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir beyan eklenmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı ve ıstırap çekmesini önlemek için alınan tedbirler açıkça belirtilmelidir. Makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde hasta onamına ilişkin bir ifade ile etik kurulun adı, etik kurul onay tarihi ve numarası belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatle korumak yazarların sorumluluğundadır.

Tüm başvurular, benzerlik tespit yazılımı kullanılarak en az iki kez taranır: başvuru sırasında ve revizyonlar tamamlandıktan sonra. İntihal, atıf manipülasyonu veya veri tahrifatı/uydurması gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma suistimali durumunda, yayın kurulu COPE yönergelerini takip edecek ve bunlara uygun hareket edecektir. Kendi kendine intihal de dahil olmak üzere, herhangi bir aşamada tespit edilen intihal, makalenin reddedilmesiyle sonuçlanacaktır. İntihal yüzdesi %20 ve üzerindeki tüm çalışmalar doğrudan reddedilir.

Ücret politikası

Journal of One Health Research  herhangi bir gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti almamaktadır.

Finansman kaynakları politikası

Tüm yazarların araştırmalarını yürütmek için hangi desteği aldıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Finansman kaynaklarının beyan edilmesi, fon sağlayıcıların katkılarını kabul eder, finansman gerekliliklerini yerine getirir ve araştırma sürecinde daha fazla şeffaflığı teşvik eder.

Yazarlar  yayınlanmak amacıyla gönderdikleri çalışmaları ile ilgili herhangi bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) mevcut ise bunu bildirmekle yükümlüdür. Her bir makale sisteme yüklenilmeden önce dergi web sayfasında yer alan "Çıkar Çatışması Formu" doldurularak yüklenmelidir. Bunun dışında hakem ve editörlerle iligli çıkar çatışmaları baş editör tarafından kontrol edilmektedir.

Her yazar, dergiye gönderilen araştırma için alınan tüm finansman kaynaklarını ayrı ayrı beyan etmelidir. Bu bilgiler, fon veren kurumların adlarını, hibe numaralarını ve her bir fon verenin rolünün açıklamasını içerir. Fon sağlayıcı araştırmada hiçbir rol oynamamışsa, bu da belirtilmelidir.

Yazarların, yayınlanan araştırmayla ilgili değilse, kendilerini destekleyen her bir hibenin tam listesini vermeleri gerekmez.

Geri çekme politikası

Yayıncı, iddia edilen veya kanıtlanan bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında, editörlerle yakın işbirliği içinde söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu önlemler arasında, en ciddi durumlarda, etkilenen çalışmanın derhal düzeltilmesi, açıklanması veya geri çekilmesi de yer alır. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suistimalinin gerçekleştiği makaleleri tespit etmek ve yayınlanmasını önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda bu tür suistimallerin gerçekleşmesini teşvik etmeyecek veya bilerek izin vermeyecektir.

Journal of One Health Research  bilimin entelektüel gündemini ilerletmek için yüksek kaliteli makaleler sunmayı ve yayın etiğini korumayı taahhüt eder. Yazarlarımızdan, makalelerinin kalitesinde olduğu kadar yayın etiğinde de en iyi uygulamalara uymalarını bekliyoruz.

Bir makalenin geri çekilmesine yalnızca en zorlayıcı ve kaçınılmaz nedenlerle izin verilecektir. Bir makalenin geri çekilmesi için yazarların, geri çekilme nedenini belirten ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir "Makale Geri Çekme Formu "nu Editörlük Ofisi'ne sunmaları gerekmektedir. Bu forma derginin web sayfasından ulaşılabilir. Yazarlar, editörlük ofisinden bu yönde uygun bir bildirim alana kadar makalelerinin geri çekildiğini varsaymamalıdır.

Bir makalenin inceleme sürecinin altı aydan fazla sürmesi durumunda, bu durum yazarın makaleyi geri çekmesine izin verir. Her halukarda yazarın  yazısını geri çekmesi durumunda  Journal of One Health Research aynı yazardan bir yıl süreyle yazı kabul etmeyecektir.

Önemli notlar: Yazılar, inceleme ve yayın sürecinin herhangi bir aşamasında editörlüğe talepte bulunularak geri çekilebilir. Yazılar gönderildikten sonra sadece en zorlayıcı ve kaçınılmaz nedenlerle geri çekilmesine izin verilecektir.

Yazarın bir makaleyi geri çekmek istemesi durumunda, makalenin tüm yazarları tarafından imzalanmış ve makalenin geri çekilme nedenlerini belirten doldurulmuş bir "Makale Geri Çekme Formu" sunması gerekir.

Doldurulmuş ve imzalanmış bir form editörlük ofisine ulaşana kadar makale yayın sürecinden çekilmeyecektir. Yazarlar, Anatolian Journal of Family Medicine editörlüğünden bu yönde uygun bir bildirim alana kadar makalelerinin geri çekildiğini varsaymamalıdır.

Hakem,yazar ve editör ilişkileri

1. Hakemlerin gizli kalmasına dikkat edilir.Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin gözden geçirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. 

2.Editör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz.

3. Editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin haklarının yazarlara ait olduğunu belirtir.

4. Yayın kurulu  ve editörler topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar.

5.Reddedilen ya da geri verilen makalelerin kopyaları imha edilir.

6. Dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karsısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edilecektir.

7.Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı onay almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan onay belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir.

8.Hakemlerin, mükerrer yayın, intihal vb gibi olası araştırma ve yayın etiği ihlalleri konusunda yorumda bulunmaları beklenir.

9. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

10. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticarî bağlantı veya çalışma için maddî destek veren kurum mevcut ise yazarlar bunubelirtmek zorundadır.