Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Journal of  One Health Research tek sağlık alanında yayın yapmaya odaklanmış bağımsız bilimsel bir yayın organıdır. Derginin yayın politikası editörler kurulunca belirlenir. Dergiye yayınlanması amacıyla gönderilen tüm yayınlar tarafsız olarak editörler kurulu ve iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlarla iligli bilgiler körleştirilir. Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler yazar ile paylaşılır.Düzenleme sonrası tekrar hakem değerlendirmesine sunulur. hakemlerden bir biri ile çelişen karar vermesi durumunda üçünü bir hakem görüşü istenir. Gönderilen her bir yazı gizli editörler kurulu  ve hakemler dışında kimse ile pyalaşılmaz ve gizliliği sağlanır.

Yazarlar  yayınlanmak amacıyla gönderdikleri çalışmaları ile ilgili herhangi bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) mevcut ise bunu bildirmekle yükümlüdür. Her bir makale sisteme yüklenilmeden önce dergi web sayfasında yer alan "Çıkar Çatışması Formu" doldurularak yüklenmelidir. Bunun dışında hakem ve editörlerle iligli çıkar çatışmaları baş editör tarafından kontrol edilmektedir.

Dergiye gönderilen her bir orijinal araştırmada etik kurul onamı aranmaktadır. Bu onam makalede etik kurulun ismi, onamın tarihi ve sayısı şeklinde belirtilecek ve makalenin yüklenmesi sırasında sisteme yüklenecektir. Çalışmanın insanlar üzerinde yapılmış olması durumunda katılımcı bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını makalede belirtmelidir. Olgu sunumlarında, olgunun kendisine ait bilgilerin yayın amacıyla kullanılacağına dair bilgilendirildiğini  ifade metinde belirtilecek ve ilgili belge sisteme yüklenecektir. Tüm çalışmalar Helsinki Deklarasyonu’nun son değişiklikleri işlenmiş şekline uygun yapılmış olmalıdır. Hasta bilgileri 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun olarak alınmış olmalıdır.

Hayvanlar üzerindeki sonuçları bildiren deneysel çalışmaların, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkındaki Avrupa Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose), T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarın Kuruluş Çalışma Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri (Principles of Laboratory Animal Science), laboratuvar hayvanlarının bakım ve kullanılmasıyla ilgili el kitaplarında yer alan kural ve ilkelere uygun olarak  yapıldığı çalışmada belirtilecek ve Deney Hayvanları Etik Kurulu’ndan alınan onam kurum ismi, onam tarihi ve numarası şeklinde yazıda belirtilecektir. Ayrıca ilgili onam sisteme yüklenecektir.

Journal of One Health Research'e yayınlanmak için gönderilen her bir yazı intihal açısından taranmaktadır. İntihal yüzdesi %20 ve üzerindeki tüm çalışmalar doğrudan reddedilir.

Dergimizin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Derginin editöryal ve yayın süreçleri, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

ditör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz.

Editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kendileri için makalelerin kopyalarını çıkarmalarına izin verilmez ve editörün izni olmadan makaleleri başkasına veremezler. Hakemler gözden geçirmelerini bitirdikten sonra makalenin kopyalarını yok etmeli ya da editöre göndermelidirler. Dergimiz editörü de reddedilen ya da geri verilen makalelerin kopyalarını imha etmelidir.

Editörler ilişkileri:

Hakem,yazar ve editör ilişkileri:

1. Hakemlerin gizli kalmasına dikkat edilir.Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin gözden geçirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. 

2.Editör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz.

3. Editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin haklarının yazarlara ait olduğunu belirtir.

4. Yayın kurulu  ve editörler topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar.

5.Reddedilen ya da geri verilen makalelerin kopyaları imha edilir.

6. Dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karsısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edilecektir.

7.Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı onay almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan onay belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir.

8.Hakemlerin, mükerrer yayın, intihal vb gibi olası araştırma ve yayın etiği ihlalleri konusunda yorumda bulunmaları beklenir.

9. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

10. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticarî bağlantı veya çalışma için maddî destek veren kurum mevcut ise yazarlar bunubelirtmek zorundadır.